صنعتی

سیستم انتقال پنوماتیک لوله ای جهت یکپارچه سازی بخش های مختلف کارخانجات

صنعتی

بیمارستانی

انتقال کلیه لوازم مورد نیاز بیمار از انبار وداروخانه به بخش های مختلف بیمارستان

بخش بیمارستانی

پولی

سیسستم کاملا موثر و انحصاری ، همگام با کلیه نیاز های سازمانی

پولی

اداری

سیستم انتقال پنوماتیک راهکاری مناسب جهت اتنقال مدارک ، اسناد و اوراق در سازمان ها

اداری